İşe İade Davasında Koşullar ve Zaman Aşımı

4857 sayılı yasanın 20. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, herhangi geçerli bir mazeret bulunmaksızın veya sebep gösterilmeden yapılan fesihler geçersiz olarak kabul edilmiştir. Bu madde uyarınca işçinin iş güvenliği korunmakta olup, iş hayatında istikrarın yakalanması sağlanmıştır. Bu kanun maddesi kapsamından yararlanan işçiler, belirtilen sürelerde işe iade davası açarak, tekrar işlerine geri dönebilmektedir.

İşe İade Davasının Koşulları

İşe iade davası koşullarının oluşması amacıyla, kanunen bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İşçinin, İş Kanunu’na veya Basın İş Kanu’na tabi olması en önemli şarttır. Bu kanunlara tabi olmayan bir kişi, sözleşmesi fesh edilse dahi dava açma hakkına sahip olmamaktadır. İkinci olarak yapılacak sözleşmenin süresiz olması gerekmektedir. Süreli sözleşmelerde, belirtilen süre dolmadan fesih ile iş akdi sona ermektedir. Ancak süresiz sözleşmelerde iş akdinin feshedilmesi karşısında dava koşullarından birisi oluşmuş demektir. Üçüncü olarak sözleşmenin iş veren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. İki taraflı veya işçi tarafından fesh edilen sözleşmeler neticesinde dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu davayı açabilmek için ayrıca en az altı ay çalışma koşulu aranmaktadır. Altı aydan az çalışan işçinin sözleşmesi feshedilse dahi, işçi dava açamamaktadır. İşçinin bu davayı açabilmesi için, çalıştığı firmanın en az otuz işçi çalıştırması gerekmektedir. Otuz işçinin altında işçisi bulunan işletmelere dair bu dava yoluna gidilememektedir. Aynı zamanda işverenin vekili olarak hizmet veren kişiler de bu davayı açamamaktadır. Bu koşulların oluşması halinde, dava açma hakkına sahip olabilirsiniz.

Günümüzde özel hukuk ve ceza hukuku alanında, dava açma sürelerine ilişkin zamanaşımı süreleri saptanmıştır. Bu nedenle zamanaşımı sürelerine dikkat etmek gerekmektedir. İşe iade davası konusuna ilişkin zamanaşımı süresi de mevcut olmakla, işçiye fesih işleminin tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde dava açma hakkı tanınmıştır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda dava açma hakkı kaybolmaktadır. Ayrıca hak düşürücü olan bu süreyi, hakimin re’sen dikkate alması neticesinde, davanın açılmamış sayılacağını bilmeniz gerekmektedir. Kanunda resen sayılan bu süreler ve koşulları dikkate alarak yapacağınız işlemler neticesinde, işinize tekrar kavuşabilir ve hakkınızı kolaylıkla arayabilirsiniz.